Hur ofta hämtar UC sin information och varifrån?

UCs källor håller högsta kvalitet med marknadens bästa täckning, aktualitet och korrekthet.

UC är ledande vad gällande att lägga till nya datakällor och har som enda kreditupplysningsföretag i Sverige uppgifter om lämnade bostadslån, blanco- och borgenslån, krediter som missbrukas hos banker och kreditmarknadsbolag, daglig bevakning och händelsestyrd uppdatering av koncernregisterinformation, besläktade företag, bokslutsanalys mm.

UCs källor, uppdaterad 2017-02-28

UppgiftKällaUppdatering
Namn o adress på fysiska personer Skatteverket/SPAR 5 ggr/ vecka
Civilstånd Skatteverket/SPAR 5 ggr/ vecka
Taxerad inkomst Skatteverket 4 ggr/ år (juni/ aug/ sep/ dec)
Taxerad inkomst, omräkningar Skatteverket 2 ggr/ månad
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) Skatteverket 1 gång per år (sep)
Fastighetsuppgifter, lagfart etc Lantmäteriet 5 ggr/ vecka
Äktenskapsförord Skatteverket Varje vecka
Personlig förvaltare Tingsrätt via PoIT 5 ggr/ vecka
Aktiebolag Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Styrelse, VD mm i aktiebolag Bolagsverket 7 ggr/ vecka
Revisorer i aktiebolag Bolagsverket 7 ggr/ vecka
Händelseuppgifter i aktiebolagsuppgifter
(ej beslutade ärenden i Bolagverkets diarium)
Bolagsverket 7 ggr/ vecka
Årsredovisningar aktiebolag, Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Årsredovisningar koncern Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser UCs egna beräkningar 9 ggr/ år
Koncernstruktur Årsredovisningar samt källor som tidningsklipp o enkäter 5 ggr/ vecka
Besläktade företag UCs egna analyser 5 ggr/ vecka
Börsnoterad Börslistor på www 5 ggr/ vecka
Serveringstillstånd Kommuner Folkhälsomyndigheten 5 ggr/ vecka
Certifieringar bl.a. ISO- och EMAS Ackrediterade utfärdade - via www.certifiering.nu 1 ggr/ månad
Tullkrediter Tullverket 5 ggr /vecka
Kunglig Hovleverantör Hovlev.com Löpande
Yrkestrafiktillstånd Länsstyrelser Transportstyrelsen 2 ggr/ månad
Miljösanktionsavgift Kammarkollegiet Varje månad
Förkommen ID-handling Förlustanmälan Löpande
Ställda frågor och frågeställare UC Löpande
Sökt/prövad kredit UCs kunder Löpande
Handels- och kommanditbolag;
firma, adress m.m.
Bolagsverket och SCB 5 ggr/ vecka
Handels- och kommanditbolag;
nya och avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, parallell- och bifirma
Bolagsverket 7 ggr/ vecka
Andra företagsformer SCB BASUN Varje vecka
Arbetsställen SCB Varje vecka
Juridisk person/enskild firma, namn och adresser SCB Varje vecka
Juridisk person/enskild firma; namn och adresser Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Juridisk person/enskild firma Telefon SCB Varje vecka
Näringsgrenstillhörighet (SNI) SCB Varje vecka
Branschbevakning SKI Var 3e månad
Företagsrekonstruktion och rekonstruktör Kronofogden och tingsrätt, PoIT 5 ggr/ vecka
Enskilda näringsidkare SCB BASUN Varje vecka
Reg. för moms Skatteverket 5 ggr/ vecka
Reg. för F-skatt Skatteverket 5 ggr/ vecka
Reg. för arbetsgivaravgift Skatteverket 5 ggr/ vecka
Företagsinteckningar Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Konkursborgenärer
(oprioriterade konkursfordringar)
Konkursförvaltare/ tillsynsmyndighet 5 ggr/ vecka
Konkurser och konkursförvaltare Kronofogden och tingsrätt via PoIT 5 ggr/ vecka
Kreditengagemangsuppgifter
(beviljade lån/ krediter)
Bank, kreditmarknadsbolag, kontokortsföretag Varje månad
Anmärkningar; restförda skatter och avgifter Kronofogden 5 ggr/ vecka
Anmärkningar; tredskodomar Tingsrätt 5 ggr/ vecka
Anmärkningar; konkursansökningar Tingsrätt och Kronofogden 5 ggr/ vecka
Anmärkningar; betalningsförelägganden Kronofogden Varje vecka
Anmärkningar; utmätningsförsök/återtaget gods Kronofogden 5 ggr/ vecka
Missbrukade bankkonton Banker 5 ggr/ vecka
Misskötta krediter och hypotekslån Banker och finansbolag 5 ggr/ vecka
Missbrukade kontokortskrediter Banker, finansbolag och kontokortsföretag 5 ggr/ vecka
Näringsförbud Tingsrätten Bolagsverket 5 ggr/ vecka
Skuldsaldo Kronofogden Varje vecka
Skuldsanering Kronofogden 5 ggr/ vecka
UC Riskklass UCs egna beräkningar Dagligen
UC Riskprognos UCs egna beräkningar Dagligen
UC Betalmönster Samarbetande företag Löpande
Bokslutsrapport och Redovisningskonsult Årsredovisning 5 ggr/vecka

Förklaringar till förkortningar

ABL - AktiebolagsLagen
CSN - Centrala Studiestödsnämnden
KFM - Kronofogdemyndigheten
PoIT - Post- och Inrikes Tidningar
SCB - Statistiska Centralbyrån
SCB BASUN - Statistiska Centralbyråns företagsregister
SKI - Statens Konjunkturinstitut
SNI - Svensk Näringsgrensindelning
SPAR - Statens Personadressregister